r2vyln3rdioj14u-rld0ska where mountains meet the sea: Dìleab: A’ Cuimhneachadh Tubaist na h-Iolaire

Dìleab: A’ Cuimhneachadh Tubaist na h-IolaireChaidh seo a chlàradh aig Ionad Spòrs Leòdhais air Dihaoine 14 Dùbhlachd 2018. Chìthear sgoilearan Àrd-sgoil MhicNeacail le taic bhon choimhearsnachd agus còisirean bho air feadh Leòdhas agus na Hearadh agus iad a’ comharrachadh ceud blìadhna on a thachair tubaist na h-Iolaire. Oidhche air leth agus Dìleab phrìseil.

This video was recorded at Ionad Spòrs Leòdhais on Friday the 14th of December 2018. Hosted by the Nicolson Institute with support from community musicians and choirs from Lewis and Harris. A truly special evening in which the centenary of the Iolaire tragedy was commemorated.


Information on New Year Iolaire Centenary Commemoration Events
National commemorative service recalls Iolaire disaster
Service to remember the lost at the Iolaire memorial

No comments: