r2vyln3rdioj14u-rld0ska where mountains meet the sea: The Wound in Time

The Wound in Time


 
On 11th November 2018, Shetland took part in Danny Boyle's national commemorative event, Pages of the Sea.

The National Theatre of Scotland led on the event which saw hundreds of people visit
St Ninian's Isle beach [as well as five other Scottish beaches] to create hundreds of silhouettes of soldiers in the sand, to represent those whose lives were lost. As the tide came in, the images were washed away, creating a poignant act of commemoration.
 
 
It is the wound in Time. The century’s tides,
chanting their bitter psalms, cannot heal it.
Not the war to end all wars; death’s birthing place;
the earth nursing its ticking metal eggs, hatching
new carnage. But how could you know, brave
as belief as you boarded the boats, singing?
The end of God in the poisonous, shrapneled air.
Poetry gargling its own blood. We sense it was love
you gave your world for; the town squares silent,
awaiting their cenotaphs. What happened next?
War. And after that? War. And now? War. War.
History might as well be water, chastising this shore;
for we learn nothing from your endless sacrifice.
Your faces drowning in the pages of the sea.


An Leòn an Tìm

’S e ’n leòn an Tìm a th’ ann. Fad linne, cha shlànaich
an làn le shalmadaireachd sheirbh e. Chan e an cogadh
gus crìoch a chur air cogadh ach àite-breith a’ bhàis; uighean
meatailt a’ diogadh, gan altram aig an talamh, a’ chasgairt
ga gur às ùr. Ach ciamar a bhiodh fios agaibhse, gu calma
a’ seinn mar chreideamh, a’ dol air bòrd nam bàtaichean?
Crìoch air Dia san àile phuinnseanach làn sgolban.
Bàrdachd ga tachdadh na fuil fhèin. Fairichidh sinn gum b’ e
an gaol dhan tug sibh ur beatha; ceàrnagan nam bailtean nan tost,
a’ feitheamh rin carraighean-cuimhne. Dè thachair an uair sin?
Cogadh. Is an dèidh sin? Cogadh. Is dè a-nis? Cogadh. Cogadh.
Dh’fhaodadh eachdraidh a bhith na sàl a’ bualadh a’ chladaich
oir chan ionnsaich sinn càil às ur n-ìobairt gun sgur,
is ur n-aodannan a’ dol fodha eadar duilleagan na mara.

Carol Ann Duffy, 2018

No comments: