r2vyln3rdioj14u-rld0ska where mountains meet the sea: Feum thu a ràdh a-rithist? / Do you have to say it again?

Feum thu a ràdh a-rithist? / Do you have to say it again?Bha Seòras Nìll, bràthair mo sheanar, a’ sabaid anns a’ Chiad Chogadh agus nuair a bha mi òg bhiomaid a’ dol a chèilidh air ann an Dalabrog. Bhiodh e uaireannan ag innse mu na h-uabhasan a chunnaic agus a dh’fhuiling e fhèin agus na mìltean eile an sin. Ach, tha cogadh fhathast againn agus nam biodhte ag èisteachd riuthasan a chunnaic agus a dh’fhuiling, ’s dòcha nach biodh dùthchannan agus ceannardan cho deònach a dhol gu cogadh buileach cho luath.

My grand-uncle fought in World War 1 and when I was young we’d go to visit him. He’d sometimes tell of the suffering of war. A century on, we still have wars raging throughout the world - if leaders knew first hand of the suffering caused by war, maybe they wouldn’t be so gung-ho about commencing battle. - Gillebride MacMillan


Feum thu ràdh a-rithist?

Thuirt thu rinn an-dè mar a bha,
’s an-diugh mar a tha;
Is canaidh tu a-màireach tha mi cinnteach
mar a bhios
Ach an èistear riut ag aithris do sgeòil,
No am feum thu a ràdh a-rithist, a-rithist ,a-rithist
Am feum thu, feum thu ràdh a-rithist?

Bha na daoine chunnaic is iad thall
Ag innse mun chall
Nuair a thill iad às an spàirn;
Air tighinn a-nall
Ma thug iad comhairle dhaibh
Diù dhiubh cha do ghabh
Rinn iad an sùilean dall an dèidh gach àm
Sùilean, rinn iad an sùilean dall.

Cha bhi sinne ag iarraidh ach sìth
Gun duine le dìth,
Is nach b’ fheàrr leinn bhith leinn fhìn
Mura bi
Ach tha sinn a’ seo a-rithist
Gan sìneadh sa chill
Fealla-dhà air dhol gu feala-trì
Fealla-dhà air dhol gu feala-trìDo you have to say it again?

You said to us yesterday, how it was
And today how it is
And you’ll say tomorrow, I’m certain,
how it will be
But who will listen to your account?
Or will you need to say it again
and again and again
Do you need to say it again?

The people who saw it,
came back from the violent conflict,
having survived,
they told of the pointless losses;
but if they gave them advice,
it wasn’t heeded,
Imperial powers blinded, time after time,
their eyes clouded and blinkered

Is it too simple to want peace in the world
without forcing people into dire need
wouldn’t it be better to stop acting
in our name,
if they can’t
But we’re here again,
Laying them in their graves
The joke’s turned sour
The joke’s turned sour

No comments: