r2vyln3rdioj14u-rld0ska where mountains meet the sea: Auld Lang Syne / Air Sgàth Nan Iomadh Linn

Auld Lang Syne / Air Sgàth Nan Iomadh LinnShould auld acquaintance be forgot,
And never brought tae mind?
Should auld acquaintance be forgot,
And auld lang syne?

Chorus:
For auld lang syne, my dear,
For auld lang syne,
We'll tak a cup of kindness yet,
For auld lang syne!

And surely ye'll be your pint-stowp,
And surely I'll be mine,
And we'll tak a cup o kindness yet,
For auld lang syne!

Chorus

We twa hae run about the braes,
And pou'd the gowans fine,
But we've wander'd monie a weary fit,
Sin auld lang syne.

Chorus

We twa hae paidl'd in the burn
Frae morning sun till dine,
But seas between us braid hae roar'd
Sin auld lang syne.

Chorus

And there's a hand my trusty fiere,
And gie's a hand o thine,
And we'll tak a right guid-willie waught,
For auld lang syne

Words adapated from a traditional song by Robert Burns


Air Sgàth Nan Iomadh Linn

An còir an càirdeas dhol air dìth,
‘S a leigeil as ar cuimn’?
An còir an càirdeas dhol air dìth
Air sgàth nan iomadh linn.

Séisd:
Air sgàth nan iomadh linn, a ghaoil,
Air sgàth nan linn a dh’fhalbh,
Gun gabh sinn cupan coibhneas blàsd’
Air sgàth nan linn a dh’fhalbh.

Is agad-sa biodh cupan làn
Is agam-sa, mi-fhìn,
Is òlar cuach an aoibhneas ait
Air sgàth nan iomadh linn.

Séisd

Nach tric a ruith sinn air na cnuic,
A’bhuain nan neòinean grinn,
Ach ‘s iomadh ceum a rinn sinn streap,
Bho àm nan iomadh linn.

Séisd

Seo dhut mo làmh, mo charaid fìor,
‘S do làmh-sa thoir dhomh-fhìn,
Is òlaidh sinn gu ghrunnd a’ chup’
Air sgàth nan iomadh linn.


Bliadhna mhath ùr! A h-uile là sona dhuibh 's gun là idir dona dhuib.

No comments: